Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

Thơ Tranh: Tình Thơ


Thơ: Biện Công Danh
Thơ Tranh: Kim Oanh