Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2014

Chạm Đông


Xin chút nắng vàng của Vĩnh Long
Để sưởi tim lạnh ấm hơi nồng
Xa xôi quê cũ Hè có biết
Đông chạm phương này rét bên song

Kim Oanh