Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2014

Hương Nồng


   (Từ Chạm Đông của KimOanh)

Gửi chút nắng hè của Vĩnh Long
Để người bên đó ấm hương nồng
Để mang giá rét ngoài song cửa
Về chốn xưa này thỏa nhớ mong.

Hhai