Thứ Tư, 23 tháng 4, 2014

Lan Huệ


Lan Huệ sầu ai lan huệ héo,
Lan huệ sầu chồng trong héo ngoài tươi!
(Câu hát ru)

Lan huệ sầu chồng héo lạ thay
Sao buồn da diết phận hoa này
Thuyền quyên cơm hẩm chan dòng lệ
Thục nữ bùn đen lấm gót hài
Sân trước phớt hồng bung nở cánh
Chàng bên lặng lẽ đứng khoanh tay
Lời ru cùa mẹ thời xưa ấy
Đơn giản nhưng mà ngẫm cũng hay

Cao Linh Tử
18/4/3014