Thứ Bảy, 5 tháng 4, 2014

Thơ Tranh: Chiều Hậu Giang


Thơ: Chân Diện Mục
Thơ Tranh: Kim Oanh