Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014

Thơ Tranh: Nhớ Thầy Xưa


Thơ Cao Linh Tử
Thơ Tranh: Kim Oanh