Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

Thơ Tranh: Đêm Trăng


Thơ: Dương Hồng Thủy
Thơ Tranh: Kim Oanh