Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

Tiếc!


Tiếc một thời xuân qua vội vã
Tiếc mùa nắng hạ ép hoa rơi
Tiếc Thu chở nửa mảnh trăng đời
Tiếc đông ngủ tình lơi gối mộng

Tiếc một thời chén rượu môi nồng
Tiếc khối tình chung không đoạn kết
Tiếc lắm ...nhưng dạ mang cho hết
Tiếc nhiều...dù giết chết tình yêu!

Kim Oanh