Thứ Tư, 23 tháng 4, 2014

Thơ Tranh: Huế Thương Yêu


Thơ: Kim Hương
Thơ Tranh: Kim Oanh