Thứ Năm, 10 tháng 4, 2014

Thơ Tranh: Tìm Quên Lãng


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh