Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014

Thơ Tranh: Biển Nhớ


Thơ: Thiên Thu
Thơ Tranh: Kim Oanh