Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014

Thơ Tranh: Sân Hoa Sau Nhà


Thơ: Lê Kim Hiệp
Thơ Tranh: Kim Oanh