Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014

Thơ Tranh: Sáng Thu


Thơ: Kim Oanh
Thơ Tranh: An Nguyen