Thứ Hai, 14 tháng 4, 2014

Thơ Tranh: Tàn Xuân


Thơ: Phạm Khắc Trí
Thơ Tranh: Kim Oanh