Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2014

Thơ Tranh: Giọt Lệ


Thơ: Kim Oanh
Thơ Tranh: Suối Dâu