Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014

Vỡ Tan


                                
Mùa thu ai cất tiếng ru
Ru con giấc ngủ..
Ai sầu năm canh
Năm canh gió thổi qua mành
Qua mành một bóng
Long lanh giọt buồn..
Giọt buồn như trận mưa tuôn !!!
Mưa tuôn  …rồi tạnh.
Nỗi buồn không vơi…
Không vơi tình vỡ tan rồi!
Tan rồi người hỡi!
Nửa đời xuân xanh!!!

Kim Oanh 
Australia 2003