Thứ Năm, 14 tháng 8, 2014

Thơ Tranh: Ngày Lễ Mẹ


Thơ: Hoàng Dũng
Thơ Tranh: Kim Oanh