Thứ Hai, 18 tháng 8, 2014

Vũ Hối Thư Họa - Nhớ Vĩnh Long, Thơ Lê Kim Thành


Thư Họa: Vũ Hối