Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014

Thơ Tranh: Hoa Lòng Kính DângThơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh