Thứ Ba, 12 tháng 11, 2013

Hương Thừa - Thơ Kim Oanh - Suối Dâu Phổ NhạcThơ;: Kim Oanh
Phổ Nhạc Và Trình Bày: Suối Dâu