Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2013

Thơ Tranh: Cà Phê Nhớ

       Cảm ơn anh Khiếu Long! Với bài Cà Phê Tình 5 chữ của anh  đã cho Kim Oanh thưởng thức.
       và cảm xúc với Cà Phê Nhớ lục bát nhé anh Khiếu Long

Thơ & Thơ Tranh: Kim Oanh