Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

Thơ Tranh: Vấy Mực Vô Tình


Thơ: Kim Oanh
Thơ Tranh: Suối Dâu