Thứ Tư, 6 tháng 11, 2013

Tranh: Gà Hoa

Cám ơn chị Bông Súng và anh Hai Lúa tặng Gàtre những bức tranh Gà Hoa thiệt đẹp nha.


Bông Súng&Hai Lúa Sưu Tầm