Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013

Thơ Tranh: Ảo Tưởng
Thơ: Lê Kim Hiệp
Thơ Tranh: Kim Oanh