Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2014

Đức Dalai Lama - Thư Họa Vũ Hối - Hoạ Sĩ Vũ Quốc


Thư Họa: Vũ Hối
Họa Sĩ: Vũ Quốc