Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

Thơ Tranh: Chiều Lên Chùa - Chùa Xưa


Thơ: Mai Lộc Và Quên Đi
Thơ Tranh: Kim Oanh