Thứ Hai, 21 tháng 7, 2014

Vũ Hối - Tặng Lê Thị Kim Phượng - Melbourne15/2/2011


Thư Họa: Vũ Hối