Thứ Hai, 21 tháng 7, 2014

Thơ Tranh: Một Mình


Thơ: Quên Đi
Thơ Tranh: Kim Oanh