Thứ Bảy, 5 tháng 7, 2014

Ngoạn Hoa Dữ Vệ Tượng Đồng Túy - Tư Không Thự (- 766 -)


Ngoạn Hoa Dữ Vệ Tượng Đồng Túy

Suy mấn thiên hành tuyết
Tha hương nhất thụ hoa
Kim triêu dữ quân túy
Vong khước tại Trường Sa


Tư Không Thự  

Dịch Xuôi:  

Thưởng Hoa Với Vệ Tượng Cùng Say

Tóc già, ngàn sợi tuyết
Tha hương , một cội hoa
Sáng nay cùng bác say
Để quên ta đang ở Trường Sa


Phụ Chú : Trường Sa, thuộc tỉnh Hồ Nam, xưa là vùng nước độc, nơi lưu đầy của các quan bị biếm trích.

Ngoạn Hoa Đồng Túy

Tóc lão, ngàn bông tuyết,
Góc trời, một cội hoa.
Sáng nay, say bác ạ,
Quên mất đâu là nhà.


Lời Thêm: Một buổi sáng, nơi lưu đầy, đầu đã bạc, ngồi uống rượu với bạn cùng với một cội hoa, rồi cho biết là đã say đến độ quên mình đang ở đâu. Thế thôi. Không nói gì thêm. "Thú vị " thật ! PKT 05/24/2014

Phạm Khắc Trí

* * *
Thầy kính mến
Em gửi thầy bài dịch của em.
Say Bên Cội Hoa

Sáng thức tuyết rơi bỗng chợt già
Cùng bạn say mèm bên cội hoa
Quên ta lưu đày nơi biệt xứ
Đâu chốn quê nhà…Kiếp can qua!
Kim Oanh