Thứ Ba, 15 tháng 7, 2014

Vũ Hối - Thơ Lê Kim Thành


Thư Họa: Vũ Hối